• Home
  • Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni

1. Najemca oświadcza, iż ma ukończone 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

2. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera protokół wydania i zwrotu pojazdu stanowiący załącznik do umowy) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu.

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym miejscu, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela firmy F.H.U. MILA Natalia Gawlyta nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu assistance.

4. Najemca wpłaca kaucję w uprzednio uzgodnionej z Wynajmującym kwocie, najpóźniej w chwili odbioru pojazdu, jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę.

Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję na rzecz Wynajmującego na wypadek, gdy:

  • uszkodzi wypożyczony samochód (straty powstałe wskutek przestoju samochodu podczas naprawy plus koszty naprawy),
  • brakuje elementów wyposażenia, bądź w samochodzie znajdują się podmienione części (wycena według cen dealera wraz z kosztami robocizny),
  • tapicerka została uszkodzona, silnie zabrudzona, lub widoczne są wypalone dziury po papierosach (koszt czyszczenia lub wymiany),
  • uszkodzony kluczyk z samochodu (koszt usunięcia usterki w autoryzowanym serwisie),
  • utraci dokumenty z wypożyczonego samochodu bądź kluczyki (do wartości powstałej szkody plus koszty przestoju samochodu),
  • zwróci niezatankowany samochód (koszt uzupełnienia paliwa w/g faktury +35%),
  • zwróci brudny samochód (kara umowna w wysokości 50 zł brutto),
  • zatankuje samochód nieodpowiednim rodzajem paliwa (koszt naprawy w autoryzowanym serwisie plus koszt przestoju samochodu).

Przedmiotowa kwota dotyczy jednej szkody. W przypadku poczynienia więcej szkód, kwota mnożona jest w zależności od liczby uszkodzeń.

5. W przypadku utraty gwarancji na samochód z winy Najemcy, Najemca zobligowany jest do zapłaty na rzecz wynajmującego kwoty 15000 zł netto.

6. W przypadku wynajmu samochodu na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Najemca zobowiązany jest ustalić pisemnie z Wynajmującym kwestię limitu kilometrów oraz obowiązku dokonania przeglądów najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie.

W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest:

a) przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
b) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody,
c) natychmiast zawiadomić Policję,
d) natychmiast powiadomić o wypadku właściciela pojazdu – F.H.U.Mila Natalia Gawlyta
Tel. 881-91-91-91; 696-766-396 oraz postępować wg otrzymanych instrukcji.

8. Najemca, który kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, bez ważnego prawa jazdy oraz gdy oddali się lub zbiegnie z miejsca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą w związku z tym szkodę.

9. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:

a) wypadku lub kolizji spowodowanej przez Najemcę będącego pod wpływem alkoholu,
b) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,
c) złożenie nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

10. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu.

11. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela z winy Najemcy, Najemca zobligowany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty 15 000 Euro netto.

12. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu Najemca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela firmy F.H.U. MILA Natalia Gawlyta, oraz zastosuje się do jego zaleceń.

13. Najemca odbiera oraz oddaje samochód zatankowany do pełna. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa kaucja zostanie zatrzymana do momentu uzupełnienia paliwa przez pracownika firmy F.H.U. MILA Natalia Gawlyta, wówczas kaucja zostanie pomniejszona o koszt paliwa wg faktury +35%
i zwrócona Najemcy.

14. Najemca zobowiązany jest do wykonania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodniczego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia, sprawdzanie stanu ogumienia).

15. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.

16. W szczególności zabrania się:

a) holowania innych pojazdów,
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności,
c) palenia tytoniu w samochodzie.

Za stwierdzenie palenia w pojeździe klient zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł netto.

17. Wynajmowanego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabroniony.

18. Osoba wynajmująca auto zobowiązana jest do ponoszenia kar i mandatów nałożonych w związku z naruszeniem uregulowań prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych oraz do ponoszenia kosztów postępowań przed sądami lub organami administracyjnymi, dotyczących powyższych naruszeń i uregulowań prawnych.

19. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą w Siemianowicach Śląskich według polskiego prawa procesowego.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

22. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

23. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu, jako osoby upoważnionej do jej otrzymania.

24. Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za straty i opóźnienia powstałe w skutek awarii wynajmowanego samochodu.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 792 417 418

Adres Wypożyczalni:

ul. Gliwicka 234
40-860 Katowice
woj. Śląskie

Godziny Otwarcia:

Pn - Pt 7.00 - 19.00
Sobota: 10.00 - 14.00
Niedziela: kontakt telefoniczny